ที่ตั้งและประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

ที่ตั้ง เลขที่ ๘๔ หมู่ ๑๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๔๔ -๑๘๗๗๓๐

เว็ฐไซต์ http://www.banwan.ac.th

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา เขตพื้นที่บริการมี ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านว่าน หมู่ ๕ บ้านว่านพัฒนา หมู่ ๑๑ บ้านเขื่อน หมู่ ๖ บ้านค้อ หมู่ ๗ บ้านค้อพัฒนา หมู่ ๑๔ บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ ๑ บ้านขี้ตุ่น หมู่ ๔ บ้านหนองปลิง หมู่ ๘ บ้านหนองโน หมู่ ๑๐ บ้านหนองแสง หมู่ ๑๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๖ และหมู่บ้านนอกเขตพื้นที่บริการ คือบ้านหนองนกเป็ด หมู่ ๙ กับบ้านหินแร่ หมู่ ๖ ตำบลบ้านยาง กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลสาหร่าย (วัดโนนตูม) ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๕ โดยขุนพระบาล นายอำเภอพิมาย เป็นผู้ตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ทางการให้โอนเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยแยกหมู่บ้าน จำนวน ๑๗ หมู่บ้านมาขึ้นต่ออำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ตั้งชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลโคกสะอาด(วัดบ้านว่าน)โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน ครูใหญ่คนแรกคือ นายสมบรูณ์ ทับขวา และในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ นายบุญธรรม ยางนอก ครูใหญ่ขณะนั้นได้ขอความร่วมมือจากประชาชนทั้ง ๓ หมู่บ้านคือ บ้านว่าน บ้านเขื่อน บ้านค้อ ได้ช่วยกันจัดหาไม้มาเพื่อที่จะปลูกสร้างอาคารเรียน โดยย้ายจากสถานที่เดิม คือ สถานที่จรดเขตวัดใหม่อัมพวันบ้านว่าน ด้านทิศตะวันออก ไปสร้างยังสถานที่ใหม่ เป็นอาคาร แบบ ป.๑ ก มีมุขหน้า ๑ มุข ขนาด ๔ ห้องเรียน มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา ซึ่งศึกษาธิการอำเภอลำปลายมาศสมัยนั้นคือ นายจรัส พรรณวรรณ ได้จับจองที่ดินไว้และมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ การปลูกสร้างอาคารแล้วเสร็จในปี ๒๕๑๐ ได้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านว่าน (รัฐ-ราษฎ์บำรุง) ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ได้รับเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านว่าน (รัฐ-ราษฎ์บำรุง) มาเป็นโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส โดยนายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา มีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน

Proudly powered by Wordpress