วันอาสาฬหบูชา

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/26024

วันอาสาฬหบูชา 2559 ตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม โดยวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก   
          สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งในปี 2559 นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบความเป็นมาเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาเท่าใดนัก ดังนั้นวันนี้เรามีประวัติวันอาสาฬหบูชามาฝากกันค่ะ (เพิ่มเติม…)


ที่ตั้งและประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ที่ตั้ง เลขที่ ๘๔ หมู่ ๑๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ -๑๘๗๗๓๐ เว็บไซต์ http://www.banwan.ac.th สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา เขตพื้นที่บริการมี ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านว่าน หมู่ ๕ บ้านว่านพัฒนา หมู่ ๑๑ บ้านเขื่อน หมู่ ๖ บ้านค้อ หมู่ ๗ บ้านค้อพัฒนา หมู่ ๑๔ บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ ๑ บ้านขี้ตุ่น หมู่ ๔ บ้านหนองปลิง หมู่ ๘ บ้านหนองโน หมู่ ๑๐ บ้านหนองแสง หมู่ ๑๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๖ และหมู่บ้านนอกเขตพื้นที่บริการ คือบ้านหนองนกเป็ด หมู่ ๙ กับบ้านหินแร่ หมู่ ๖ ตำบลบ้านยาง กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม…)